2021/06/14
۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد
بخشش پای چوبه دار
  • بخشش قاتل فرزند در واپسین لحظات

    بخشش قاتل فرزند در واپسین لحظات

    زن داغدار به جای کنار زدن چهارپایه، طناب دار را از گردن قاتل برداشت و با صدایی لرزان گفت که به‌خاطر خدا و آرامش روح تنها فرزندش قاتل را می‌بخشد.
  • بخشش قاتل فرزند پای چوبه دار

    بخشش قاتل فرزند پای چوبه دار

    پدر مقتول: بعد از آزادی از زندان کاری نکنی که دیگران مرا لعنت کنند و بگویند «خدا لعنت کند کسی را که رضایت داد تا تو آزاد شوی و مردم را آزار بدهی» می خواهم بقیه عمرت را برای جامعه فردی مفید باشی.