2021/06/19
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
محبوبیت
  • چکار کنیم محبوب همه باشیم

    چکار کنیم محبوب همه باشیم

    اگر می خواهید دیگران شما را دوست داشته و قضاوت خوبی درباره شما داشته باشند باید اصولی را که در این مطلب آمده است رعایت کنیم.
  • چه کار کنیم که نزد دیگران فردی محبوب باشیم

    چه کار کنیم که نزد دیگران فردی محبوب باشیم

    عاد‌‌ت‌های عصبی می‌توانند‌‌ نشان‌د‌‌هند‌‌ه‌شخصیت کمال‌گرای فرد‌‌ باشند‌‌. همچنین احتمال بیشتری می‌رود‌‌ که این افراد‌‌ هنگامی که خسته و بی‌حوصله شوند‌‌ بیشتر گرفتار این عاد‌‌ت‌ها شوند‌‌.