2021/07/29
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد
تعرض به نوجوانان
  • اعدام عامل تعرض به 13 نوجوان

    اعدام عامل تعرض به 13 نوجوان

    یکی از قربانیان: زمانی که فهمیدم آن ها چه نقشه پلیدی در سر دارند به گریه افتادم، التماس کردم و جیغ کشیدم که به من رحم کنند اما هیچ تاثیری در دل سنگ آن ها نداشت.