2021/06/19
۱۴۰۰ شنبه ۲۹ خرداد
مشکلات فوتبال
  • سال 1400 سال سرنوشت برای فوتبال

    سال 1400 سال سرنوشت برای فوتبال

    درست است که نداشتن نفوذ در کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا معضلی جدی است و البته بهانه خوبی برای هزارویک بی‌تدبیری و بی‌دانشی اما همین امر می‌تواند میوه درخت اشتباه و پوسیده فوتبال زخمی ایران باشد.