2021/09/27
۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
مراکز ماده 16 ترک اعتیاد
  • چرخه ترک اجباری و اعتیاد دوباره در بحران کمبود بودجه

    چرخه ترک اجباری و اعتیاد دوباره در بحران کمبود بودجه

    اگر قرار است نگهداری این معتادان ازسوی بهزیستی انجام گیرد، باید اجبارهای قضایی در آن کمرنگ‌تر شود و برنامه‌ریزی به عهده خود سازمان بهزیستی باشد تا متناسب با روح فعالیت‌های این سازمان، اقداماتی انجام دهد تا معتاد پس از ترک دوباره، به خیابان بازنگردد و دوباره از سر اجبار به اعتیاد روی نیاورد. این موضوع نیازمند توانمندسازی این افراد است، اما در این باره بودجه های لازم پش بینی نشده است.