2023/01/28
۱۴۰۱ شنبه ۸ بهمن
جوینده گنج
  • مرگ 2 جوینده گنج در عمق چاه

    مرگ 2 جوینده گنج در عمق چاه

    ابتدا به دنبال یک فالگیر رفتیم. مرد فالگیر هم حرف‌های اهالی را تأیید کرد و جای دقیق گنج را هم به ما نشان داد. سپس ...
  • مرگ 2 جوینده گنج در عمق چاه

    مرگ 2 جوینده گنج در عمق چاه

    این دو نفر برای یافتن گنج چاه 25 متری حفر کرده بودند که در آن دچار گازگرفتگی شدند.