2019/12/14
۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
قتل خواهرزن
  • قاتل خواهرزن در انتظار بخشش

    قاتل خواهرزن در انتظار بخشش

    مدتی بود به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم و فکر می‌کردم روابط پنهانی دارد از آنجا که با خواهرش خیلی صمیمی و نزدیک بود تصور می‌کردم خواهرش هم موضوع را می‌داند.