2022/12/02
۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر
احساس زشت بودن
  • احساس می کنم زشت هستم، چه کنم

    احساس می کنم زشت هستم، چه کنم

    اگر شما هم احساس می کنید ظاهرتان موردپسند دیگران نیست و به عبارتی دیگر زشت هستید حتما توصیه های روان شناسی را در اینجا بخوانید.