2021/10/16
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
زن اسیدپاش
  • اسیدپاشی زن کینه جو روی مرد جوان

    اسیدپاشی زن کینه جو روی مرد جوان

    آن مرد برای کمک من می آمد ولی آرام آرام از موقعیت و شرایط من سوء استفاده کرد به حدی که دیگر دست به اخاذی می زد و ایجاد مزاحمت می کرد.